Skip to main content
Veiligheidsvoorschriften
AEG Support

Veiligheidsvoorschriften

Montage

icon-warning.pngAttentie
Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.
 • Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

 • Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

 • Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

 • Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.

 • Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht kan circuleren.

 • Wacht ten minste 4 uur alvorens het apparaat aan de netstroom aan te sluiten. Hierdoor kan de olie terug in de compressor stromen.

 • Installeer het apparaat niet in de nabijheid van radiators, fornuizen, ovens of kookplaten.

 • De achterzijde van het apparaat moet tegen de muur worden geplaatst.

 • Installeer het apparaat niet op een plaats met direct zonlicht.

 • Gebruik dit apparaat niet in gebieden die te vochtig of te koud zijn, zoals bijgebouwen, garages of kelders.

 • Til de voorkant van het apparaat op als u hem wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te voorkomen.

Aansluiting op het elektriciteitsnet

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor brand en elektrische schokken.
 • Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

 • Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.

 • Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.

 • Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

 • Zorg dat u de elektrische onderdelen (hoofdstekker, kabel, compressor) niet beschadigt. Neem contact met de erkende servicedienst of een elektricien om de elektrische onderdelen te wijzigen.

 • De stroomkabel moet lager blijven dan het niveau van de stopcontact.

 • Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.

 • Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

Gebruik

icon-warning.pngAttentie
Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische schokken.
 • De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.

 • Plaats geen elektrische apparaten (bijv. ijsmachines) in het apparaat tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard door de fabrikant.

 • Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet beschadigt. Het bevat isobutaan (R600a), aardgas met een hoge ecologische compatibiliteit. Dit gas is ontvlambaar.

 • Als er schade aan het koelcircuit optreedt, zorg er dan voor dat er zich geen vlammen en andere ontstekingsbronnen in de kamer bevinden. Ventileer de kamer goed.

 • Zet geen hete items op de kunststofonderdelen van het apparaat.

 • Plaats geen koolzuurhoudende dranken in het vriesvak. Dit zal extra druk in de drankfles veroorzaken.

 • Bewaar geen ontvlambare gassen en vloeistoffen in het apparaat.

 • Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

 • Raak de compressor of condensator niet aan. Ze zijn heet.

 • Zorg ervoor dat u nooit met natte of vochtige handen items uit het vriesvak verwijderd of aanraakt.

 • Vries ontdooide voedingswaren nooit opnieuw in.

 • Bewaar de voedingswaren volgens de instructies op de verpakking.

Binnenverlichting

 • Het type lampje gebruikt voor dit apparaat is niet geschikt voor de verlichting van huishoudelijke ruimten.

Onderhoud en reiniging

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor letsel of schade aan het apparaat.
 • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

 • Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen. Enkel bevoegde personen mogen de eenheid onderhouden en herladen.

 • Controleer regelmatig de afvoer van het apparaat en reinig het indien nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.

Verwijdering

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor letsel of verstikking.
 • Haal de stekker uit het stopcontact.

 • Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

 • Verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.

 • Het koelcircuit en de isolatiematerialen van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.

 • Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen. Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.

 • Veroorzaak geen schade aan het deel van de koeleenheid dat zich naast de warmtewisselaar bevindt.

 • Was this article helpful?