Skip to main content
Veiligheidsvoorschriften
AEG Support

Veiligheidsvoorschriften

Installatie

icon-warning.pngAttentie
Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.
 • Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

 • Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

 • Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

 • Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.

 • Trek het apparaat nooit aan de handgreep van zijn plaats.

 • Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.

 • Zorg ervoor dat het apparaat onder en naast veilige installaties wordt geïnstalleerd.

 • De zijkanten van het apparaat moeten naast apparaten of units staan van dezelfde hoogte.

Elektrische aansluiting

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor brand en elektrische schokken.
 • Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.

 • Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

 • Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.

 • Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.

 • Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

 • Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.

 • Laat de stroomkabel niet in aanraking komen met de deur van het apparaat, met name niet als deze heet is.

 • De schokbescherming van delen onder stroom en geïsoleerde delen moet op zo'n manier worden bevestigd dat het niet zonder gereedschap kan worden verplaatst.

 • Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.

 • Sluit de stroomstekker niet aan op een losse stroomaansluiting.

 • Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

 • Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.

 • De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat moet een contactopening hebben met een minimale breedte van 3 mm.

 • Sluit de deur van het apparaat volledig voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

 • Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijnen.

Gebruik

icon-warning.pngAttentie
Gevaar op letsel, brandwonden, elektrische schokken of een explosie.
 • Gebruik dit apparaat uitsluitend in een huishoudelijke omgeving.

 • De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.

 • Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.

 • Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.

 • Schakel het apparaat telkens na gebruik uit.

 • Wees voorzichtig met het openen van de deur van het apparaat als het apparaat aan staat. Er kan hete lucht ontsnappen.

 • Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.

 • Oefen geen kracht uit op een geopende deur.

 • Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.

 • Open de deur van het apparaat voorzichtig. Als u alcoholische toevoegingen gebruikt, kan er alcohol-luchtmengsel ontstaan.

 • Houd vonken of open vlammen uit de buurt van het apparaat bij het openen van de deur.

 • Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

icon-warning.pngAttentie
Risico op schade aan het apparaat.
 • Om schade of verkleuring van het email te voorkomen:
  • zet geen kookgerei of andere voorwerpen direct op de bodem van het apparaat.

  • leg geen aluminiumfolie op de bodem van het apparaat.

  • Plaats geen water direct in het hete apparaat.

  • haal vochthoudende schotels en eten uit het apparaat als u klaar bent met koken.

  • Wees voorzichtig bij het verwijderen of bevestigen van accessoires.

 • Verkleuring van het email heeft geen ongewenst effect op de werking van het apparaat. Dit is geen defect dat geldt voor het recht op garantie.

 • Gebruik een diepe braadpan voor vochtige taarten. Fruitsappen kunnen permanente vlekken maken.

 • Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te koken. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het verwarmen van een kamer.

 • Alle bereidingen moeten worden uitgevoerd met gesloten deur.

 • Als het apparaat achter een meubelpaneel gemonteerd is (bijv. een deur), zorg er dan voor dat de deur nooit gesloten is als het apparaat in werking is. Warmte en vocht kunnen achter een gesloten meubelpaneel ophopen en schade aan het apparaat, de behuizing of de vloer veroorzaken. Sluit het meubelpaneel niet tot het apparaat volledig afgekoeld is na gebruik.

Onderhoud en reiniging

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor letsel, brand en schade aan het apparaat.
 • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

 • Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld. Er bestaat een risico dat de glasplaten kunnen breken.

 • Vervang direct de glazen deurpanelen als deze beschadigd zijn. Neem contact op met de erkende servicedienst.

 • Wees voorzichtig als u de deur van het apparaat verwijdert. De deur is zwaar!

 • Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.

 • Resterend vet of voedsel in het apparaat kan brand veroorzaken.

 • Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek. Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

 • Raadpleeg als u een ovenspray gebruikt eerst de aanwijzingen op de verpakking.

 • Reinig niet het katalytisch email (indien van toepassing) met een schoonmaakmiddel.

Pyrolysereiniging

icon-info.png Risico op letsel / Brand / Chemische uitstoot (dampen) in pyrolitische modus.
 • Voordat u de pyrolytische zelfsreinigingsfunctie of de functie Het eerste gebruik uitvoert, moet u eerst de volgende items uit de binnenkant oven verwijderen:
  • eventueel grote hoeveelheden etensresten, olie of gemorst vet / afzetttingen.

  • eventueel verwijderbare objecten (inclusief plateaus, zijrails, etc., die met het product zijn meegeleverd), in het bijzonder potten en pannen met antiaanbaklaag, ovenroosters, kookgerei, etc.

 • Lees zorgvuldig alle instructies voor pyrolytische reiniging.

 • Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als de pyrolytische reiniging in werking is.

  Het apparaat wordt erg heet en er komt hete lucht uit de ventilatieopeningen aan de voorkant.

 • Pyrolytische reiniging wordt uitgevoerd onder hoge temperaturen waarbij er rook van kookresten en constructiematerialen kan komen. Daarom gelden de volgende aanbevelingen voor consumenten:
  • zorg voor goede ventilatie tijdens en na elke pyrolytische reiniging.

  • zorg tijdens en na het eerste gebruik bij maximumtemperatuur voor voldoende verluchting.

 • In tegenstelling tot mensen, kunnen bepaalde vogels en reptielen zeer gevoelig zijn voor mogelijke rookgassen die tijdens het reinigingsproces van alle pyrolytische ovens worden uitgestoten.

  • Houd huisdieren (met name vogels) uit de buurt van het apparaat tijdens en na de pyrolytische reiniging en gebruik eerst een programma bij maximale temperatuur in een goed geventileerde ruimte.

 • Kleine huisdieren kunnen ook zeer gevoelig zijn voor de plaatselijke temperatuurwijzigingen in de nabijheid van alle pyrolytische ovens wanneer de pyrolytische reiniging in werking is.

 • Anti-aanbaklagen in potten en pannen, schalen, keukengerei, enz. kunnen worden beschadigd door de hoge temperatuur van het pyrolytische reinigingsproces van alle pyrolytische ovens en kunnen mogelijk ook kleine hoeveelheden schadelijke gassen veroorzaken.

 • Rookgassen die vrijkomen uit alle pyrolytische ovens / kookresten zoals beschreven, zijn niet schadelijk voor mensen, inclusief zuigelingen of personen met medische aandoeningen.

Binnenverlichting

 • De gloeilampen of halogeenlampen in dit apparaat zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. Gebruik deze niet voor andere doeleinden.

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor elektrische schokken!
 • Voordat u het lampje vervangt, dient u de stekker van het apparaat uit het stopcontact te halen.

 • Gebruik alleen lampjes met dezelfde specificaties.

Verwijdering

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor letsel of verstikking.
 • Haal de stekker uit het stopcontact.

 • Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

 • Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.

Servicedienst

 • Neem contact op met een erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat.
 • Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
 • Was this article helpful?