Skip to main content
Veiligheidsvoorschriften
AEG Support

Veiligheidsvoorschriften

Montage

icon-warning.pngAttentie
Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.
 • Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

 • Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

 • Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

 • Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.

 • Trek het apparaat nooit aan de handgreep van zijn plaats.

 • Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.

 • Zorg ervoor dat het apparaat onder en naast veilige installaties wordt geïnstalleerd.

 • De zijkanten van het apparaat moeten naast apparaten of units staan van dezelfde hoogte.

Elektrische aansluiting

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor brand en elektrische schokken.
 • Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.

 • Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

 • Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.

 • Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.

 • Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

 • Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.

 • Laat de stroomkabel niet in aanraking komen met de deur van het apparaat, met name niet als deze heet is.

 • De schokbescherming van delen onder stroom en geïsoleerde delen moet op zo'n manier worden bevestigd dat het niet zonder gereedschap kan worden verplaatst.

 • Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.

 • Sluit de stroomstekker niet aan op een losse stroomaansluiting.

 • Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

 • Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.

 • De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat moet een contactopening hebben met een minimale breedte van 3 mm.

 • Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijnen.

Gebruik

icon-warning.pngAttentie
Gevaar op letsel, brandwonden, elektrische schokken of een explosie.
 • Gebruik dit apparaat uitsluitend in een huishoudelijke omgeving.

 • De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.

 • Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.

 • Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.

 • Schakel het apparaat telkens na gebruik uit.

 • Wees voorzichtig met het openen van de deur van het apparaat als het apparaat aan staat. Er kan hete lucht ontsnappen.

 • Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.

 • Oefen geen kracht uit op een geopende deur.

 • Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.

 • Open de deur van het apparaat voorzichtig. Als u alcoholische toevoegingen gebruikt, kan er alcohol-luchtmengsel ontstaan.

 • Houd vonken of open vlammen uit de buurt van het apparaat bij het openen van de deur.

 • Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

icon-warning.pngAttentie
Risico op schade aan het apparaat.
 • Om schade of verkleuring van het email te voorkomen:
  • zet geen kookgerei of andere voorwerpen direct op de bodem van het apparaat.

  • leg geen aluminiumfolie op de bodem van het apparaat.

  • Plaats geen water direct in het hete apparaat.

  • haal vochthoudende schotels en eten uit het apparaat als u klaar bent met koken.

  • Wees voorzichtig bij het verwijderen of bevestigen van accessoires.

 • Verkleuring van het email heeft geen ongewenst effect op de werking van het apparaat. Dit is geen defect dat geldt voor het recht op garantie.

 • Gebruik een diepe braadpan voor vochtige taarten. Fruitsappen kunnen permanente vlekken maken.

 • Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te koken. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het verwarmen van een kamer.

 • Alle bereidingen moeten worden uitgevoerd met gesloten deur.

Onderhoud en reiniging

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor letsel, brand en schade aan het apparaat.
 • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

 • Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld. Er bestaat een risico dat de glasplaten kunnen breken.

 • Vervang direct de glazen deurpanelen als deze beschadigd zijn. Neem contact op met de service-afdeling.

 • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de deur uit het apparaat. De deur is zwaar!

 • Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.

 • Resterend vet of voedsel in het apparaat kan brand veroorzaken.

 • Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

 • Raadpleeg als u een ovenspray gebruikt eerst de aanwijzingen op de verpakking.

 • Reinig niet het katalytisch email (indien van toepassing) met een schoonmaakmiddel.

Binnenverlichting

 • De gloeilampen of halogeenlampen in dit apparaat zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. Gebruik deze niet voor andere doeleinden.

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor elektrische schokken!
 • Voordat u het lampje vervangt, dient u de stekker van het apparaat uit het stopcontact te halen.

 • Gebruik alleen lampjes met dezelfde specificaties.

Verwijdering

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor letsel of verstikking.
 • Haal de stekker uit het stopcontact.

 • Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

 • Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.

 • Was this article helpful?