Skip to main content
Veiligheidsvoorschriften
AEG Support

Veiligheidsvoorschriften

Montage

icon-warning.pngAttentie
Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.
 • Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

 • Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

 • Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

 • Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.

 • Trek het apparaat nooit aan de handgreep van zijn plaats.

 • De afmetingen van de keukenkast en de uitsparing moeten kloppen.

 • Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.

 • Zorg ervoor dat het apparaat onder en naast veilige installaties wordt geïnstalleerd.

 • Delen van het apparaat staan onder stroom. Sluit het apparaat met meubel om te voorkomen dat de gevaarlijke delen worden aangeraakt.

 • De zijkanten van het apparaat moeten naast apparaten of units staan van dezelfde hoogte.

 • Installeer het apparaat niet op een platform.

 • Installeer het apparaat niet naast een deur of onder een raam. Dit voorkomt dat heet kookgerei van het apparaat valt als de deur of het raam wordt geopend.

 • Installeer een stabilisator om te voorkomen dat het apparaat kantelt. Raadpleeg de installatiegids.

Aansluiting aan het elektriciteitsnet

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor brand en elektrische schokken.
 • Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.

 • Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

 • Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.

 • Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.

 • Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

 • Laat de stroomkabel niet in aanraking komen met de deur van het apparaat, met name niet als deze heet is.

 • De schokbescherming van delen onder stroom en geïsoleerde delen moet op zo'n manier worden bevestigd dat het niet zonder gereedschap kan worden verplaatst.

 • Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.

 • Sluit de stroomstekker niet aan op een losse stroomaansluiting.

 • Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

 • Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.

 • De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat moet een contactopening hebben met een minimale breedte van 3 mm.

 • Sluit de deur van het apparaat volledig voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

Gasaansluiting

 • Alle gasaansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.

 • Controleer vóór de installatie of de plaatselijke distributieomstandigheden (gassoort en -druk) en de afstelling van het apparaat met elkaar te combineren zijn.

 • Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.

 • Op het typeplaatje staat informatie over de gastoevoer.

 • Dit apparaat mag niet aangesloten worden op een inrichting dat producten afvoert voor verbranding. Sluit het apparaat aan volgens de geldende installatieregels. Let op de vereisten voor voldoende ventilatie.

Gebruik

icon-warning.pngAttentie
Risico op letsel en brandwonden. Gevaar voor elektrische schokken!
 • Gebruik dit apparaat uitsluitend in een huishoudelijke omgeving.

 • De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.

 • Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.

 • Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.

 • Schakel het apparaat telkens na gebruik uit.

 • Wees voorzichtig met het openen van de deur van het apparaat als het apparaat aan staat. Er kan hete lucht ontsnappen.

 • Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.

 • Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.

icon-warning.pngAttentie
Risico op brand en explosie
 • Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u er mee kookt.

 • De dampen die hete olie afgeeft kunnen spontane ontbranding veroorzaken.

 • Gebruikte olie die voedselresten bevat kan brand veroorzaken bij een lagere temperatuur dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.

 • Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

 • Houd vonken of open vlammen uit de buurt van het apparaat bij het openen van de deur.

 • Open de deur van het apparaat voorzichtig. Als u alcoholische toevoegingen gebruikt, kan er alcohol-luchtmengsel ontstaan.

icon-warning.pngAttentie
Risico op schade aan het apparaat.
 • Om schade of verkleuring van het emaille te voorkomen:
  • zet geen kookgerei of andere voorwerpen direct op de bodem van het apparaat.

  • Plaats geen water direct in het hete apparaat.

  • haal vochthoudende schotels en eten uit het apparaat als u klaar bent met koken.

  • Wees voorzichtig bij het verwijderen of bevestigen van accessoires.

 • Verkleuring van het email heeft geen ongewenst effect op de werking van het apparaat. Dit is geen defect dat geldt voor het recht op garantie.

 • Gebruik een diepe braadpan voor vochtige taarten. Fruitsappen kunnen permanente vlekken maken.

 • Zet geen heet kookgerei op het bedieningspaneel.

 • Laat kookgerei niet droogkoken.

 • Laat geen voorwerpen of kookgerei op het apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.

 • Activeer de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.

 • Leg geen aluminiumfolie op het apparaat of direct op de bodem van het apparaat.

 • Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorzaken. Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op het kookoppervlak.

 • Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat is geïnstalleerd.

 • Gebruik alleen stabiel kookgerei met de juiste vorm en een diameter groter dan de afmetingen van de branders.

 • Zorg dat de vlam niet uit gaat als u de knop snel van de maximale stand naar de minimale stand draait.

 • Gebruik alleen de accessoires die zijn meegeleverd met het apparaat.

 • Plaats geen vlamverdeler op de brander.

 • Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te koken. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het verwarmen van een kamer.

Reiniging en onderhoud

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor letsel, brand en schade aan het apparaat.
 • Zet het apparaat uit voordat er onderhoud op wordt uitgevoerd.

  Trek de stekker uit het stopcontact.

 • Zorg dat het apparaat is afgekoeld. Er bestaat een risico dat de glasplaten kunnen breken.

 • Vervang direct de glazen deurpanelen als deze beschadigd zijn. Neem contact op met de erkende servicedienst.

 • Resterend vet of voedsel in het apparaat kan brand veroorzaken.

 • Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.

 • Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

 • Raadpleeg als u een ovenspray gebruikt eerst de aanwijzingen op de verpakking.

 • Reinig niet het katalytisch email (indien van toepassing) met een schoonmaakmiddel.

 • De branders niet in de afwasautomaat reinigen.

Deksel

 • De specificatie van de deksel mag niet worden veranderd.

 • Maak de deksel regelmatig schoon.

 • Open de deksel niet als er is geknoeid op het oppervlak.

 • Schakel alle branders uit voordat u de deksel sluit.

 • Sluit het deksel niet tot de kookplaat en de oven volledig zijn afgekoeld.

 • Glazen deksels kunnen breken als ze warm worden (indien van toepassing).

  GUID-95AFB311-43CB-4E4E-B57D-5EFEAA059D52-preview_v1.png

Binnenverlichting

 • De gloeilampen of halogeenlampen in dit apparaat zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. Gebruik deze niet voor andere doeleinden.

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor elektrische schokken!
 • Voordat u het lampje vervangt, dient u de stekker van het apparaat uit het stopcontact te halen.

 • Gebruik alleen lampjes met dezelfde specificaties.

Verwijdering

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor letsel of verstikking.
 • Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.

 • Haal de stekker uit het stopcontact.

 • Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

 • Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.

 • Maak de externe gasleidingen plat.

Servicedienst

 • Neem contact op met een erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat.
 • Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
 • Was this article helpful?