Skip to main content
Dagelijks gebruik
AEG Support

Dagelijks gebruik

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

In- en uitschakelen

Raak GUID-958D8F3F-7F0C-4D18-8AB8-2757BB8F6D2E-preview_v1.png 1 seconde aan om de kookplaat in– of uit te schakelen.

Automatisch uitschakelen

De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als:

 • alle kookzones zijn uitgeschakeld.

 • u de kookstand niet instelt nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld.

 • u iets hebt gemorst of iets langer dan 10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan, doek, etc.). Er klinkt een geluidssignaal en de kookplaat wordt uitgeschakeld. Verwijder het voorwerp of reinig het bedieningspaneel.

 • De kookplaat te heet wordt (b.v. als een pan droogkookt). De kookzone moet afgekoeld zijn voordat u de kookplaat weer kunt gebruiken.

 • u ongeschikte pannen gebruikt. Het symbool GUID-CC14684A-91C6-4EE0-9CC6-DF13740FA0C3-preview_v1.png gaat branden en na 2 minuten schakelt de kookzone automatisch uit.

 • u een kookzone niet uitschakelt of de kookstand verandert. Na enige tijd gaat GUID-EEEE1D2F-51D2-4E58-B2D6-7EFF8B52BF71-preview_v1.png branden en wordt de kookplaat uitgeschakeld.

De verhouding tussen warmte-instelling en de tijd waarna de kookplaat uitschakelt:

Temperatuurinstelling

De kookplaat schakelt uit na

GUID-D48BCB5D-B2B4-426D-A158-1D02FC84CDF3-preview_v1.png, 1 - 3

6 uur

4 - 7

5 uur

8 - 9

4 uur

10 - 14

1,5 uur

De kookstand

Voor het instellen of wijzigen van de kookstand:

Raak de bedieningsstrip aan bij de juiste kookstand of beweeg uw vinger langs de bedieningsstrip totdat u de jusite kookstand heeft bereikt.

GUID-A4A6DA10-0156-4229-ABB1-0392E1C2CA45-preview_v1.png

Aanduiding kookzone


GUID-2FE7E056-B4D3-4DBC-9234-D8C230F10BFB-preview_v1.png
De horizontale lijn toont de maximale maat van het kookgerei. De onderbreking in de horizontale lijn toont de minimale diameter van de pan.

Zie het hoofdstuk 'Technische informatie'.

Bridge-functie

Deze functie verbindt twee linker kookzones en werken dan samen als één kookzone.

Stel eerst de kookstand in voor een van de linker kookzones.

Om de functie in te schakelen: Raak GUID-461506FF-DBE1-441F-9417-04BA9BD59304-preview_v1.png aan. Raak één van de bedieningssensors aan om de warmte-instelling in te stellen of te wijzigen.

Om de functie uit te schakelen: Raak GUID-461506FF-DBE1-441F-9417-04BA9BD59304-preview_v1.png aan. De kookzones werken onafhankelijk.

Automatisch opwarmen

Als u deze functie activeert, kunt u in minder tijd een benodigde kookstand verkrijgen. De functie schakelt even de hoogste kookstand in en verlaagt dan naar de juiste kookstand.

icon-info.png Om de functie in werking te stellen moet de kookzone koud zijn.

Om de functie voor een kookzone te activeren: raak GUID-CBEE4828-0461-450D-93E3-6BCD255E1418-preview_v1.png aan (GUID-ACDBC5E1-7E4F-44FE-937C-07594287F369-preview_v1.png gaat aan). Raak meteen de juiste kookstand aan. Na 3 seconden gaat GUID-299F2861-A225-46FD-8D2F-CFFEF0E55A01-preview_v1.png branden.

Om de functie uit te schakelen: wijzig de kookstand.

Powerfunctie

Deze functie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. De functie kan voor een beperkte tijdsduur voor uitsluitend de inductiekookzone worden geactiveerd. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de hoogste kookstand.

icon-info.png Zie het hoofdstuk 'Technische informatie'.

Om de functie voor een kookzone te activeren: raak GUID-CBEE4828-0461-450D-93E3-6BCD255E1418-preview_v1.png aan. GUID-ACDBC5E1-7E4F-44FE-937C-07594287F369-preview_v1.png gaat aan.

Om de functie uit te schakelen: wijzig de kookstand.

Timer

Timer met aftelfunctie

U kunt deze functie gebruiken om in te stellen hoe lang de kookzone moet werken voor een kooksessie.

Stel eerst de kookzone in en dan de functie. U kunt de kookstand vóór of na het instellen van de functie instellen.

Kookzone instellen: raak GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.

Om de functie in te schakelen: raak GUID-0139CD69-5CDC-47FA-96EA-743E541F1046-preview_v1.png van de timer aan om de tijd in te stellen (00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzaam gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld.

Resterende tijd weergeven:selecteer de kookzone met GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png. Het indicatielampje van de kookzone gaat sneller knipperen. Op het display wordt de resterende tijd weergegeven.

Om het juiste tijdstip van de dag te wijzigen:selecteer de kookzone met GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png. Raak GUID-0139CD69-5CDC-47FA-96EA-743E541F1046-preview_v1.png of GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png aan.

Om de functie uit te schakelen: stel de kookzone in met GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png en raak GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png aan. De resterende tijd telt terug tot 00. Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.

icon-info.png Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00. De kookzone wordt uitgeschakeld.

Het geluidssignaal stopzetten: Raak GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png aan.

CountUp Timer (De timer met optelfunctie)

Gebruik deze functie om in de gaten te houden hoe lang de kookzone werkt.

Kookzone instellen: raak GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.

Om de functie in te schakelen: raak GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png van de timer aan. GUID-AB2570C9-5DEB-432C-B732-A505C4ADDB7B-preview_v1.png gaat aan. Als het lampje van de kookzone langzaam knippert, wordt de tijd opgeteld. De display schakelt tussen GUID-AB2570C9-5DEB-432C-B732-A505C4ADDB7B-preview_v1.png en getelde tijd (minuten).

Om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt:selecteer de kookzone met GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png. Het indicatielampje van de kookzone gaat sneller knipperen. De display geeft aan hoe lang de zone werkt.

Om de functie uit te schakelen:stel de kookzone in met GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png en raak GUID-0139CD69-5CDC-47FA-96EA-743E541F1046-preview_v1.png of GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png aan. Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.

Kookwekker

U kunt deze functie gebruiken als een kookwekker terwijl de kookplaat is ingeschakeld en de kookzones niet werken (het display van de kookstand toont GUID-8F972361-702E-488D-9799-1BDEB45D0DC1-preview_v1.png).

Om de functie in te schakelen: Raak GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png aan. Raak GUID-0139CD69-5CDC-47FA-96EA-743E541F1046-preview_v1.png of GUID-982D1D2C-B1A1-491B-B24E-247FECFFF4CD-preview_v1.png van de timer aan om de tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00.

Het geluidssignaal stopzetten: Raak GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png aan.

icon-info.png De functie heeft geen invloed op de werking van de kookzones.

STOP+GO

Deze functie stelt alle kookzones in voor de laagste warmhoudstand.

Als de functie loopt, kunt u de warmte-instelling niet wijzigen.

De functie stopt de timerfunctie niet.

Om de functie in te schakelen: raak GUID-B3ACBDCF-5E91-444B-976F-52E28F9646BC-preview_v1.png aan. GUID-D48BCB5D-B2B4-426D-A158-1D02FC84CDF3-preview_v1.png gaat branden.

Om de functie uit te schakelen: Raak GUID-B3ACBDCF-5E91-444B-976F-52E28F9646BC-preview_v1.png aan. De vorige kookstand gaat aan.

Toetsblokkering

U kunt het bedieningspaneel vergrendelen terwijl de kookzones in werking zijn. Hiermee wordt voorkomen dat de kookstand per ongeluk wordt veranderd.

Stel eerst de kookstand in.

Om de functie in te schakelen: raak GUID-99450A74-0A8A-4E1E-8B09-2D5A8FBAE2FF-preview_v1.png aan. GUID-6DC87B85-15BC-4916-8EC1-67C937F664F7-preview_v1.png gaat gedurende 4 seconden aan. De timer blijft aan.

Om de functie uit te schakelen: Raak GUID-99450A74-0A8A-4E1E-8B09-2D5A8FBAE2FF-preview_v1.png aan. De vorige kookstand gaat aan.

icon-info.png Als u de kookplaat uitzet, stopt u deze functie ook.

Het kinderslot

Deze functie voorkomt dat het kooktoestel onbedoeld wordt gebruikt.

Om de functie in te schakelen: zet de kookplaat aan met GUID-958D8F3F-7F0C-4D18-8AB8-2757BB8F6D2E-preview_v1.png. Stel geen kookstand in. Raak GUID-99450A74-0A8A-4E1E-8B09-2D5A8FBAE2FF-preview_v1.png 4 seconden aan. GUID-6DC87B85-15BC-4916-8EC1-67C937F664F7-preview_v1.png gaat aan. Zet de kookplaat uit met GUID-958D8F3F-7F0C-4D18-8AB8-2757BB8F6D2E-preview_v1.png.

Om de functie uit te schakelen: zet de kookplaat aan met GUID-958D8F3F-7F0C-4D18-8AB8-2757BB8F6D2E-preview_v1.png. Stel geen kookstand in. Raak GUID-99450A74-0A8A-4E1E-8B09-2D5A8FBAE2FF-preview_v1.png 4 seconden aan. GUID-8F972361-702E-488D-9799-1BDEB45D0DC1-preview_v1.png gaat aan. Zet de kookplaat uit met GUID-958D8F3F-7F0C-4D18-8AB8-2757BB8F6D2E-preview_v1.png.

Het opheffen van de functie voor maar één kooktijd: zet de kookplaat aan met GUID-958D8F3F-7F0C-4D18-8AB8-2757BB8F6D2E-preview_v1.png. GUID-6DC87B85-15BC-4916-8EC1-67C937F664F7-preview_v1.png gaat aan. Raak GUID-99450A74-0A8A-4E1E-8B09-2D5A8FBAE2FF-preview_v1.png 4 seconden aan. Stel de kookstand in binnen 10 seconden. U kunt het kooktoestel bedienen. Als u de kookplaat met GUID-958D8F3F-7F0C-4D18-8AB8-2757BB8F6D2E-preview_v1.png uitzet werkt de functie weer.

OffSound Control (In- en uitschakelen van de geluiden)

Schakel de kookplaat uit. Raak GUID-958D8F3F-7F0C-4D18-8AB8-2757BB8F6D2E-preview_v1.png 3 seconden aan. Het display gaat aan en uit. Raak GUID-99450A74-0A8A-4E1E-8B09-2D5A8FBAE2FF-preview_v1.png 3 seconden aan. GUID-A3C19E88-7EA9-4C04-8876-67FC7BD4CB9D-preview_v1.png of GUID-E2B3275D-B796-447A-A750-DD3296BEC134-preview_v1.png gaat branden. Raak GUID-0139CD69-5CDC-47FA-96EA-743E541F1046-preview_v1.png aan om één van het volgende te kiezen:
 • GUID-E2B3275D-B796-447A-A750-DD3296BEC134-preview_v1.png - de signalen zijn uit

 • GUID-A3C19E88-7EA9-4C04-8876-67FC7BD4CB9D-preview_v1.png - de signalen zijn aan

Om uw keuze te bevestigen moet u wachten tot de kookplaat automatisch uitschakelt.
Als de functie op GUID-E2B3275D-B796-447A-A750-DD3296BEC134-preview_v1.png staat kunt u de geluiden alleen horen als:
 • U GUID-958D8F3F-7F0C-4D18-8AB8-2757BB8F6D2E-preview_v1.png aanraakt

 • Kookwekker naar beneden komt

 • Timer met aftelfunctie naar beneden komt

 • als u iets op het bedieningspaneel plaatst.

Vermogensbeheer-functie

 • De kookzones zijn gegroepeerd volgens locatie en aantal fasen van de kookplaat. Zie afbeelding.

 • Elke fase heeft een maximale elektriciteitslading van 3700 W.

 • De functie verdeelt het vermogen tussen de kookzones aangesloten op dezelfde fase.

 • De functie wordt geactiveerd als de totale elektriciteitslading van de kookzones aangesloten op een enkle fase de 3700 W overschrijdt.

 • De functie verlaagt het vermogen naar de andere kookzones aangesloten op dezelfde fase.

 • Het warmte-instellingsdisplay van de verlaagde zone verandert tussen twee niveaus.


GUID-E258D107-3F19-4A14-9FF3-38128D68C693-preview_v1.png

Hob²Hood

Het is een geavanceerde automatische functie die de kookplaat op een speciale afzuigkap aansluit. Zowel de kookplaat als de afzuigkap heeft een infraroodontvanger. De snelheid van de ventilator wordt automatisch bepaald op basis van de modusinstelling en de temperatuur van de heetste pan op de kookplaat. U kunt de ventilator van de kookplaat handmatig bedienen.

icon-info.png Voor de meeste afzuigkappen wordt het afstandsbedieniningssysteem uitgeschakeld. Inschakelen voordat u de functie gebruikt. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding van de afzuigkap.

De functie automatisch bedienen

Stel de automatische modus in op H1 – H6 om de functie automatisch te bedienen. De kookplaat is oorspronkelijk ingesteld op H5. De afzuigkap reageert als u de kookplaat bedient. De kookplaat herkent de temperatuur van de pannen automatisch en stelt de snelheid van de ventilator erop af.

Automatische modi

Automatische verlichting

Koken1)

Bakken2)

Modus H0

Uit

Uit

Uit

Modus H1

Aan

Uit

Uit

Modus H2 3)

Aan

Ventilatorsnelheid 1

Ventilatorsnelheid 1

Modus H3

Aan

Uit

Ventilatorsnelheid 1

Modus H4

Aan

Ventilatorsnelheid 1

Ventilatorsnelheid 1

Modus H5

Aan

Ventilatorsnelheid 1

Ventilatorsnelheid 2

Modus H6

Aan

Ventilatorsnelheid 2

Ventilatorsnelheid 3

1) De kookplaat detecteert het kookproces en activeert de ventilatorsnelheid overeenkomstig de automatische modus.
2) De kookplaat detecteert het bakproces en activeert de ventilatorsnelheid overeenkomstig de automatische modus.
3) Deze modus activeert de ventilator en de verlichting en reageert niet op de temperatuur.

De automatische modus veranderen

 1. Schakel het apparaat uit.

 2. Raak GUID-958D8F3F-7F0C-4D18-8AB8-2757BB8F6D2E-preview_v1.png 3 seconden aan. Het display gaat aan en uit

 3. Raak GUID-99450A74-0A8A-4E1E-8B09-2D5A8FBAE2FF-preview_v1.png 3 seconden aan.

 4. Raak GUID-959B91BB-00DD-4504-B861-ED335689C4CC-preview_v1.png een paar keer aan tot GUID-286EAC2E-D2E3-4584-B954-6FD4697BD2C6-preview_v1.png aan gaat.

 5. Raak GUID-0139CD69-5CDC-47FA-96EA-743E541F1046-preview_v1.png van de timer aan om een automatische modus te selecteren.

icon-info.png Schakel de automatische modus van de functie uit om de kookplaat direct te bedienen op het kookplaatplaneel.
icon-info.png Als u stopt met koken en de kookplaat uitschakelt, kan de ventilator nog even blijven werken. Daarna schakelt het systeem de ventilator automatisch uit en wordt voorkomen dat u de ventilator per ongeluk de komende 30 seconden activeert.

De ventilatorsnelheid handmatig bedienen

U kunt de functie ook handmatig bedienen. Raak daartoe GUID-34A2EFF7-E550-4192-977E-BA8FD768FE40-preview_v1.png aan als de kookplaat actief is. Dit schakelt de automatische bediening van de functie uit zodat u de ventilatorsnelheid handmatig kunt veranderen. Als u op GUID-34A2EFF7-E550-4192-977E-BA8FD768FE40-preview_v1.png drukt, wordt de ventilatorsnelheid met één verhoogd. Als u een intensief niveau bereikt en weer op GUID-34A2EFF7-E550-4192-977E-BA8FD768FE40-preview_v1.png drukt, stelt u de ventilatorsnelheid in op 0 waardoor de afzuigkampventilator uitschakelt. Om de ventilator weer te starten met ventilatorsnelheid 1, raakt u GUID-34A2EFF7-E550-4192-977E-BA8FD768FE40-preview_v1.png aan.

icon-info.png Schakel de kookplaat uit en weer aan om de automatische bediening van de functie te activeren.

De verlichting activeren

U kunt de kookplaat instellen om de verlichting automatisch te activeren als u de kookplaat aan zet. Zet daarvoor de automatische modus op H1 – H6.

icon-info.png De verlichting van de afzuigkap gaat uit 2 minuten nadat u de kookplaat heeft uitgeschakeld.
 • Was this article helpful?