Skip to main content
Veiligheidsvoorschriften
AEG Support

Veiligheidsvoorschriften

Montage

icon-warning.pngAttentie
Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.
 • Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

 • Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

 • Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

 • Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.

 • Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.

 • Dicht de oppervlakken af met kit om te voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.

 • Bescherm de bodem van het apparaat tegen stoom en vocht.

 • Installeer het apparaat niet naast een deur of onder een raam. Dit voorkomt dat heet kookgerei van het apparaat valt als de deur of het raam wordt geopend.

 • Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades zorg er dan voor dat de ruimte tussen de onderkant van het apparaat en de bovenste lade voldoende is voor luchtcirculatie.

 • De onderkant van het apparaat kan heet worden. Wij raden aan om een onbrandbaar scheidingspaneel te plaatsen onder het apparaat om te voorkomen dat de onderkant kan worden aangeraakt.

 • Zorg ervoor dat er een ventilatieruimte van 2 mm vrij is tussen het werkblad en de voorkant van de onderste unit. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door het gebrek aan een adequate ventilatieruimte.

Aansluiting aan het elektriciteitsnet

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor brand en elektrische schokken.
 • Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.

 • Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

 • Verzeker u ervan dat de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u welke werkzaamheden dan ook uitvoert.

 • Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.

 • Zorg ervoor dat het apparaat correct is geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor zorgen dat de contactklem te heet wordt.

 • Gebruik de juiste stroomkabel.

 • Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.

 • Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt geïnstalleerd.

 • Gebruik het klem om spanning op het snoer te voorkomen.

 • Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker (indien van toepassing) het hete apparaat of heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat op de nabijgelegen contactdozen aansluit

 • Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

 • Zorg dat u de hoofdstekker (indien van toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem contact op met onze service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.

 • De schokbescherming van delen onder stroom en geïsoleerde delen moet op zo'n manier worden bevestigd dat het niet zonder gereedschap kan worden verplaatst.

 • Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.

 • Sluit de stroomstekker niet aan op een losse stroomaansluiting.

 • Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

 • Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.

 • De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat moet een contactopening hebben met een minimale breedte van 3 mm.

Gebruik

icon-warning.pngAttentie
Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische schokken.
 • Verwijder voor gebruik (indien van toepassing) de verpakking, labels en beschermfolie.

 • Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.

 • De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.

 • Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.

 • Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.

 • Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.

 • Vertrouw niet alleen op de pandetector.

 • Leg geen bestek of pannendeksels op de kookzones. Deze kunnen heet worden.

 • Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.

 • Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.

 • Sluit het apparaat direct af van de stroomtoevoer als het oppervlak van het apparaat gebroken is. Dit om elektrische schokken te voorkomen.

 • Gebruikers met een pacemaker moeten een afstand van minimaal 30 cm bewaren van de inductiekookzones als het apparaat in werking is.

 • Als u eten in de hete olie doet, kan het spatten.

icon-warning.pngAttentie
Risico op brand en explosie
 • Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u er mee kookt.

 • De dampen die hete olie afgeeft kunnen spontane ontbranding veroorzaken.

 • Gebruikte olie die voedselresten bevat kan brand veroorzaken bij een lagere temperatuur dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.

 • Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

icon-warning.pngAttentie
Risico op schade aan het apparaat.
 • Zet geen heet kookgerei op het bedieningspaneel.

 • Laat kookgerei niet droogkoken.

 • Laat geen voorwerpen of kookgerei op het apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.

 • Activeer de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.

 • Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.

 • Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorzaken in het glas / glaskeramiek. Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op het kookoppervlak.

 • Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te koken. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het verwarmen van een kamer.

Onderhoud en reiniging

 • Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.

 • Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt.

 • Trek voor onderhoudswerkzaamheden de stekker uit het stopcontact.

 • Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.

 • Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

Verwijdering

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor letsel of verstikking.
 • Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.

 • Haal de stekker uit het stopcontact.

 • Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

Servicedienst

 • Neem contact op met een erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat.
 • Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
 • Was this article helpful?